Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Περίληψη Διακηρύξεως για την κενή θέση του Λαμπαδαρίου του Ιερού μας Ναού.

ιερα μητροπολισ ιωαννινων

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
Ἐν Ἰωαννίνοις, 13-10-2017ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ


Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης προκηρύσσει τὴν πλήρωσιν τῆς κενῆς θέσεως τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης καὶ καλεῖ τοὺς βουλομένους καὶ ἔχοντας τὰ τυπικὰ προσόντα νὰ καταθέσουν, ἀπὸ 16ης Ὀκτωβρίου ἕως καὶ τῆς 4ης Νοεμβρίου 2017, εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν Ἐπιτροπὴν φάκελλον ὑποψηφιότητος, περιέχοντα α) Βιογραφικὸν Σημείωμα, β)Ἐπικυρωμένον Ἀντίγραφον Πτυχίου ἢ Διπλώματος Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ γ) Τυχὸν βεβαιωμένη ἱεροψαλτικὴ προϋπηρεσία εἴς τινα ἱερὸν ἐνοριακόν ναόν.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ προσέρχονται εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν διὰ τὴν κατάθεσιν τοῦ φακέλλου ὑποψηφιότητός των κατὰ τὰς ἡμέρας καὶ ὥρας λειτουργίας αὐτοῦ. Διὰ τυχὸν πληροφορίας δύνανται νὰ ἐπικοινωνοῦν εἴτε τηλεφωνικῶς εἰς τὸ 2651025949 ἢ μὲ ἠλεκτρονικὸν ταχυδρομεῖον εἰς τὴν διεύθυνσιν: agiamarina_ioa@yahoo.gr.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου